Lạc tiên

Tác giả:

Tặng Hữu Việt

Có chiếc lá lạc tiên

Rụng vào băm sáu tuổi

Có hương thu nồng nàn

Trong mắt nâu cứu rỗi

Chẳng ai còn nông nổi

Biển hồi xuân – bạc đầu

Ta hay em có lỗi

Phút đắm mình trong nhau

Thảo luận cho bài: "Lạc tiên"