Lại mới

Tác giả:

Phố cũ trăng tròn xuân lại mới
Cành già hoa bói nói lời yêu

Thảo luận cho bài: "Lại mới"