Làm chi cho phải?

Tác giả:

Bốn phương trên ngựa làm anh hào,
Trên gối mơ làm bướm được sao?
Hỡi kẻ trên sông làm khói sóng,
Làm mây trên núi mới là cao!

Thảo luận cho bài: "Làm chi cho phải?"