Làm khi xuống bên ngoài Liêu Thành

Tác giả:

Mã Yên phong hạ kiến lâm loan,
Chỉ cố Liêu Thành thuấn tức gian.
Phong lực nhất phàm tam nhật dạ,
Vạn trùng ba lãng vạn trùng san.
Liêu Thành: địa danh ở Singapore ngày nay.

Mã Yên
Có lẽ là một ngọn núi trong vùng Hạ Châu, cách Liêu Thành 3 ngày đêm đi thuyền buồm, như câu thơ thứ 3 nói.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Làm khi xuống bên ngoài Liêu Thành"