Làm Lẽ

Tác giả:

Cha kiếp sinh ra phận má hồng
Khéo thay một nỗi lấy chung chồng
Mười đêm chị giữ mười đêm cả
Suốt tháng em nằm suốt tháng không
Hầu hạ đã cam phần cát lũy (1)
Nhặt khoan con ỏm tiếng Hà Ðông
Ai về nhắn bảo đàn em nhé
Có ế thì tu, chớ chớ chung.

(1) Cát lũy: dây leo, địa vị thấp hèn của người làm vợ lẽ .

Thảo luận cho bài: "Làm Lẽ"