Làm lẽ thứ tư

Tác giả:

Những trách cô mình tính lẳng lơ
Làm hai chẳng muốn, muốn làm tư!
Say đường buôn bán nên không lãi
Tính chuyện trăng hoa phải mắc lừa
Ấy bởi lầm về anh bợm gốc
Thôi đừng trách lẫn tại ông tơ
Lời này nhắn bảo người son phấn
Nghĩ mối sầu kia đã biết chưa?
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hoá – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Làm lẽ thứ tư"