Làm lúc trời nóng

Tác giả:

Dạ dạ lâm thường điện,
Triêu triêu hải bất minh.
Xích vân đôi dã khởi,
Bạch cước phạm sa hành.
Vũ phiến tam phân tục,
Sa sam nhất ác khinh.
Canh đồng tiêu thụ để,
Thời hữu giá cô thanh.

Dịch nghĩa

Đêm đêm rừng thường có ánh chớp
Sớm sớm biển không reo
Mây đỏ nổi đống trên đồng
Chân trần lún trong cát
Quạt lông ba phần tục
Áo lót the nhẹ một nắm
Luân phiên dưới gốc cây khô cháy
Thi thoảng có tiếng chim đa đa (vang lên)

Thảo luận cho bài: "Làm lúc trời nóng"