Làm ruộng

Tác giả:

Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua
Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.
Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,
Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.
Cần kiệm thế mà không khá nhỉ,
Bao giờ cho biết khỏi đường lo?
Có bản chép tên bài này là Chốn quê.

Thảo luận cho bài: "Làm ruộng"