Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 2

Tác giả:

Thiên nhận Hoành Sơn nhất đới hà,
Bạch vân hồi thủ cách thiên nha (nhai).
Tân thu khí hậu thôi hàn chử,
Cố quốc quan san ký dạ già.
Thiên địa nhất thân trung dịch hiếu,
Phong trần vạn lý quốc vong gia.
Nguyệt trung hoành địch thái vô lại,
Bán dạ giang thành xuy “Lạc hoa“.

Thảo luận cho bài: "Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 2"