Làm thay người gửi đi xa – Thể phú đắc lấy ý từ câu “Người đẹp ở trên lầu”

Tác giả:

Đình cơ lâu thượng vọng,
Phu tế tại Liêu Dương.
Thiếp ý thoa lai vãng,
Quân tâm tự đoản trường.
Sầu biên hàn xúc chức,
Quy lý tú uyên ương.
Liễm đại hoàn thôi kính,
Khai liêm liêm khước hạ sàng.
Nguyệt tà không phục ảnh,
Mai sấu bất thành trang.
Đàn tác “Ly loan” khúc,
Nhân phong ký viễn phương.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Làm thay người gửi đi xa – Thể phú đắc lấy ý từ câu “Người đẹp ở trên lầu”"