Làm thay nữ học sĩ Kim Hoa đè núi Vệ Linh

Tác giả:

Nghĩ Kim Hoa nữ học sĩ đề Vệ Linh sơn

Vệ Linh xuân thụ bạch vân hàn,
Vạn tử thiên hồng diễm thế gian.
Thiết mã tại thiên danh tại sử,
Anh thanh lẫm lẫm mãn giang san.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân cây cối ở núi Vệ Linh tươi tốt ngất tầng mây trắng mát lạnh
Muôn tía nghìn hồng đẹp mắt thế gian
Ngựa sắt đã lên trời mà danh còn ở sử sách
Tiếng anh linh lừng lẫy khắp non sông

Thảo luận cho bài: "Làm thay nữ học sĩ Kim Hoa đè núi Vệ Linh"