Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 1

Tác giả:

Nghĩ Từ Thức đề tiên tử Giáng Hương sở cư tố bình phong kỳ 1

Bảo áp ngưng hàn hoán túc hương,
Biệt tài tân phổ lý Nghê Thường.
Từ thành bất cảm cao thanh đạo,
Kinh khởi âm lai phong vũ trường.

 

Dịch nghĩa

Đỉnh bảo áp lạnh lẽo phải thay hương cũ
Đặt ra bài hát mới để múa điệu Nghê Thường
Bài hát đặt xong không dám đặt lên cao giọng
Sợ mây mù kéo đến làm ra mưa gió

Thảo luận cho bài: "Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 1"