Làm thơ khi hai vị Chế đài và Phiên Niết dự yến ở Tân Đình trên núi Khán Sơn góc tây thành

Tác giả:

Cô sơn trác xuất cô thành tê (tây),
Khán tận quan hà tứ diện đê.
Long Đỗ thiên nhiên dư khí sắc,
Tân Đình nhất thốc tự vân nghê.
Tứ giao hội kiến phong trần tĩnh,
Trùng cửu vô vi chiến phạt thế.
Thử nhật đăng lâm dung dị đắc,
Thiên thu vận sự tức kham đề.

Dịch nghĩa

Một ngọn núi cao hiện lên ở phía tây thành cổ,
Nhìn suốt về nơi cửa ải và sông, bốn mặt đều thấp.
Nơi thờ thần Long Đỗ nghìn năm còn đầy khí sắc,
Một quần thể Tân Đình nổi lên trên nền mây mống.
Bốn phía ngoại thành gặp nhau thành nơi yên ổn ở vùng gió bụi,
Nơi chín bậc bệ rồng có giáo hóa, không cần đánh dẹp mà yên.
Đến ngày ấy lên cao mà nhìn xuống quả dễ dàng làm được,
Ngàn năm việc vận dụng vẫn làm thơ ắt được liền.

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Làm thơ khi hai vị Chế đài và Phiên Niết dự yến ở Tân Đình trên núi Khán Sơn góc tây thành"