Làm từ thiện

Tác giả:

Tim lang thang mưa dầu dãi nắng
Nhà nghĩa thương chia nửa mái tình

Thảo luận cho bài: "Làm từ thiện"