Lăm vông

Tác giả:

Thức suốt đêm hè để múa Lăm vông
Bắt chước bạn Lào
đưa hai tay lên vầng trăng sáng
Sợ đêm hết, sợ tình yêu có hạn
Đi chưa hết sân đã vội xoay vòng.
Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 206

Thảo luận cho bài: "Lăm vông"