Lần chần

Tác giả:

Má lần chần hoa phường xuân mới hộ
Chưa biển đào đăng ký số thư môi.

Thảo luận cho bài: "Lần chần"