Lẩn thẩn

Tác giả:

Lẩn thẩn chẳng hội chứng quên ngôn ngữ
Lầm nhầm đời nhẩm nhớ chữ tên em.

Thảo luận cho bài: "Lẩn thẩn"