Lặng Lẽ

Tác giả:

Lặng lẽ chiếc lá vàng
Rơi trong chiều lặng lẽ
Lặng lẽ mưa đôi hàng
Lối em về xa vắng
Lặng lẽ mưa đôi hàng
Lối em về xa vắng
Lặng lẽ cùng tơ nắng
Thầm buồn cõi mơ phai
Lặng lẽ bước chân ai
Qua trong chiều lặng lẽ

Thảo luận cho bài: "Lặng Lẽ"