Lắng Lòng

Tác giả:

Lắng lòng để thấy được lòng

Để cho tâm thức hiệp thông với trời
Sóng si gầm thét biển đời
Nhưng mà tánh nước muôn đời lặng yên

Di Đà Lục Tự câu Thiền
Thoại đầu hiển hiện ưu phiền rã tan
Dù cho ba cõi hổn man
Thể tánh vô ngã thiên đàng “chân tâm”

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Lắng Lòng"