Lão say làng bên

Tác giả:

Đảo kỳ thôn cổ triệt đông tê,
Tế vũ liên triêu dĩ tác nê.
Hà khách đáo môn duy loạn khiếu,
Tuý ông điên đảo quỵ đồn đề.

Dịch nghĩa

Tiếng trống làng cầu mưa vang khắp đông tây,
Mưa bay cả buổi mai, đã làm cho đất thành lầy lội.
Người khách nào trước cửa kêu om sòm lên thế?
Té ra một ông già say rượu bị té chỏng giò đến biếu cái giò heo.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Lão say làng bên"