Lau biên giới

Tác giả:

Ai đi biên giới cho lòng ta theo với
Thăm ngàn lau chỉ trắng có một mình
Bạt ngàn lau trắng ở tận cùng bờ cõi
Suốt một đời cùng với gió giao tranh.
Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 207

Thảo luận cho bài: "Lau biên giới"