Lầu trúc ở Hoàng Châu

Tác giả:

Hợp vi cự trúc biến giao cù,
Tằng hữu tiền nhân kiến thử lâu.
Cựu chỉ hà thì thành bạch địa,
Di văn tòng cổ ký Hoàng Châu.
Hậu nhân đồ hữu thiên niên cảm,
Đương nhật tằng vô cách tuế mưu.
Duy hữu Trường giang xảo thu thập,
Nhất thành nhất huý tẫn đông lưu.
Hoàng Châu: tên đất, nay là huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

Thảo luận cho bài: "Lầu trúc ở Hoàng Châu"