Lạy trời

Tác giả:

Yên lành xuân mắt nguồn xanh vần vụ
Lạy trời em đừng họ với cơn dông

Thảo luận cho bài: "Lạy trời"