Lệ

Tác giả:

Chim non tha cỏ lên cành
Mà em áo xanh
Đã vàng lê đợi

Thảo luận cho bài: "Lệ"