Lê Lợi

Tác giả:

Lê Lợi

Cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng Lê Lợi gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh cùng những chiến công vĩ đại của nhân dân ta đầu thế kỷ XV. Từ khi chiến tranh chống Minh bắt đầu đến khi kết thúc, ông đều là thống lĩnh chỉ huy toàn quân, dân đánh giặc.
Ơ cương vị này, ông vừa là người hoạch định đường lối tiến hành chiến tranh giữ nước vừa là người tổ chức thực hiện cuộc kháng chiến chống xâm lược giành thắng lợi lẫy lững với tài chính trị và quân sự, với lòng tận trung với nước, Lê Lợi đã cùng toàn quân, dân bảo vệ vững chắc nền độc lập, đưa nước Đại Việt lên đỉnh cao của nền chính trị đương thời. Ông thật đúng là một nhà thiên tài quân sự, một anh hùng dân tộc vĩ đại.
Trong lịch sử quân sự Việt Nam, Lê Lợi là một trong số ít tướng lĩnh có công nghiên cứu, kế thừa và tổng kết truyền thống quân sự Việt Nam nâng thành lý luận đặt nền móng cho học thuyết quân sự Việt Nam ngày nay.
1223_p5686
Cuốn tiểu thuyết Lê Lợi trung thành với các sự kiện lịch sử, ghi lại được các chiến công lẫy lừng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hàn Thế Dũng
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 478.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 487

Thảo luận cho bài: "Lê Lợi"