Lễ phục sinh

Tác giả:

Em bỏ anh
Hội mùa chim Lễ lá
Rét tháng Ba xuân nấn ná nụ chờ
Ngã tư hẹn
bốn phường
mưa bốn phía
Lịch Phục sinh nhầm
tình chẳng Phúc âm.

Thảo luận cho bài: "Lễ phục sinh"