Lễ xuân

Tác giả:

Cây nhà nắng chín mưa vừa tới
Của thảo thơm mơ mới trái mùa
Giống nguyên chủng oản chùa hoa nếp cái

Em lễ xuân
quả xuân lại em.

Thảo luận cho bài: "Lễ xuân"