Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)

Tác giả:

Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
Lọng cắm rợp trời, quan sứ đến,
Váy lê quét đất, mụ đầm ra.
Nhân tài đất Bắc nào ai đó?
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà!
Bài thơ này được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Ngữ văn 11từ 2007 với tiêu đề Vịnh khoa thi hương.

Nguồn: SGK Ngữ văn 11 (tập 1), NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

Thảo luận cho bài: "Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897)"