Lên ải Hải Vân

Tác giả:

Thập cấp hành nan tận,
Bằng cao vọng dục mê.
Địa phân kinh dã tiểu,
Thiên nhập quảng sơn đê.
Khám hải phàm như diệp,
Môn quan lộ tự thê.
Hỉ khán thâm thụ ngoại,
Bạch xứ thị thanh khê.

 

Dịch nghĩa

Lần theo từng bậc leo mà lên mãi không hết
Từ trên cao nhìn ra xa chỉ thấy lờ mờ
Đất chi kinh thành đồng nội (đất như) nhỏ lại
Trời hoà vào cùng núi rộng (trời như) thấp xuống
Trông xuống biển: cánh buồm như chiếc lá
Lần theo cửa ải: đường đi tựa chiếc thang
Thích thú ngắm nhìn mé ngoài vùng cây rậm
Nơi có màu trắng kia chính là dòng suối trong

 
Hải Vân: Một dãy núi cao giáp biển, phân cách hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Ở đầu núi có cửa ải tên là Hải Vân quan.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Lên ải Hải Vân"