Lên chùa

Tác giả:

Lên chùa để thắp nén nhang
Dòng trong bến Đục lỡ làng bước chân
Cầu gì sau những lưng trần
Khói hương mờ mịt nửa phần tái tê
Đường lên Hương tích đông ghê
Người leo kẻ túm bốn bề nam mô
Mua một đồng quẻ âu lo
Câu thơ xuôi ngược phân đo nỗi đời
Tìm chốn thanh thoát mà vui
Ai hay đất Phật lắm người thế gian
Lời nào thấu cõi Niết bàn
Lời nào trôi xuống lòng hang hẹp hòi
Lên cảnh Bụt nhãng nỗi đời
Nén nhang thắp lại rụng rời tàn hương.

Thảo luận cho bài: "Lên chùa"