Lên Ðồng

Tác giả:

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng

Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Sát quỷ ông dùng thanh kiếm gỗ
Ra oai bà giắt cái khăn hồng
Cô giương tay ấn tan tành núi
Cậu chỉ ngọn cờ cạn núi sông
Ðồng giỏi, sao đồng không giúp nước
Hay là đồng sợ súng thần công?

Thảo luận cho bài: "Lên Ðồng"