Lên gác

Tác giả:

Lên gác nhìn quanh kiếm dáng xuân
Mai vừa trụi lá, nhánh khô cằn
Hồng không. Cúc cũng không. Duy chỉ
Gương mặt nhà ai thoáng nét trăng
Rút trong tập nháp Prométhée 86

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Lên gác"