Lên lầu ngẫu nhiên làm kỳ 1

Tác giả:

Nhất trản trung phù địa,
Trường lưu đảo hải thiên.
Ngư chu xuân tống khách,
Hồi trạo túc hoa biên.

Dịch nghĩa

Cái hồ này giữa có một hòn núi đất nổi lên,
Cả dòng nước dài lật ngửa trời mà chở đi.
Lá thuyền chài đưa khách đi chơi xuân,
Quay chèo lại ngả ở bên hoa.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Lên lầu ngẫu nhiên làm kỳ 1"