Lên núi Khán Sơn có cảm xúc

Tác giả:

Nhật xuất yên thu sơn khí giai,
Du nhiên thừa hứng ngẫu đăng đài.
Tản Viên, Tam Đảo khuynh thiên hạ,
Nhị thuỷ, Tây hồ súc địa lai.
Thiên lý giao nguyên vân ngoại hiện,
Cửu trùng lâu các kính trung khai.
Tích niên cộng sự kim hà tại?
Tôn tửu bồi hồi đối tuyết mai.
Khán Sơn là một núi đất ở thành Thăng Long thời Lê, nơi vua Lê Thánh Tông (1460-1497) dựng khán đài để duyệt binh lính tập trận, về sau từ khán đài thành Khán Sơn.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Lên núi Khán Sơn có cảm xúc"