Liêu Trai

Tác giả:

I.

Em đăng ký hộ tim anh thường trú
Mùa mưa dầm em lại bỏ đi
Nhà trống cửa tâm thất ngỏ
Ai về?
Tiếng lạ
kho đồ đạc cũ
Âm ngữ vùng mất ngủ
bạc đầu

II.

Tim đã hạ tình sâu đáy huyệt
Mà thanh thiên
ai bỗng hiện về
Ma người cũ
nhập cùng ma tình chết
Mơ làm
say
tục viết Liêu Trai
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Liêu Trai"