Lila

Tác giả:

Nắng mới một cành chim mỏi đợi
Lila hoa mừng tuổi dối già

Thảo luận cho bài: "Lila"