Lỡ

Tác giả:

Em đi nhanh lời anh trâu chậm bước
Còi giục tầu cầu đục nước lỡ nhau.

Thảo luận cho bài: "Lỡ"