Lỗ Trọng Liên vì nghĩa không xưng Tần làm đế

Tác giả:

Đại nghĩa thuỳ thiên cổ,
Hứng hoài Lỗ Trọng Liên.
Chí nhân khinh thế tứ,
Niệm bất đế Tần kiên.
Triệu Thắng không trù sách,
Tân Viên lũ tỵ diên.
Khí thôn Hàm Cốc ngoại,
Thế đạt tổ long tiền.
Khảng khái hồng như thổ,
Quang minh nhật cộng huyền.
Thử công năng phó hải,
Kình tiết dục kình thiên.
Hổ thị viêm uy trước,
Ngư đầu tính tự truyền.
Hào đàm vi tốt giải,
Khứ hĩ cánh phiêu nhiên.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Lỗ Trọng Liên vì nghĩa không xưng Tần làm đế"