Lời Cho Con Gái Nhỏ

Tác giả:

Của riêng một đời người
Bố chỉ còn có vậy
Bây giờ con giữ lấy
Vui, niềm vui ngậm ngùi!

Con hãy sống đời con
Đừng sống đời kẻ khác
Đời kia dù gíát bạc
Đời con mới vàng ròng!

Thảo luận cho bài: "Lời Cho Con Gái Nhỏ"