Lời hương

Tác giả:

Điện tắt thu tàn trăng cuối tháng
Lời thầm hoa phát sáng thư hương

Thảo luận cho bài: "Lời hương"