Lời nguyện đêm thu

Tác giả:

Nước non vô tội bỗng lăng trì
Xương máu càng đau hận biệt ly.
Nước bặt tăm rồi non chết ngất
Xương nằm trơ lại máu ra đi.
Nước tuôn trào máu còn mang nghiệp
Non rũ dần xương hẳn lỡ thì!
Hàn gắn nước non xương máu ấy,
Trăng tròn, xin dội ánh từ bi!
Saigon tháng 9, 1965

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Lời nguyện đêm thu"