Lời Nhắn Mai Sau

Tác giả:

Tôi chết, xin đừng vuốt mắt tôi
Dẫu tròng mắt đứng, dẫu tay xuôi!
Áo quan khép lại thôi, vừa đủ
Lọt tiếng chia vui của mỗi người!

Thảo luận cho bài: "Lời Nhắn Mai Sau"