Lời sóng

Tác giả:

Những người lính ra đảo
Có dòng sông đồng hành

Năm dài và đất rộng
Vui buồn sau chiến tranh

Có người lính xây thành
Lẫn vào lau biên ải

Có bao người con gái
Đến thăm nàng Vọng Phu…
Nguồn: Trường ca Biển, NXB Quân đội nhân dân, 1994

Thảo luận cho bài: "Lời sóng"