Lỗi Tại Anh

Tác giả:

Tạ ơn phượng của mùa hè

Tạ ơn ve của mùa xe theo người

Khúc buồn vui thức dậy chơi

Dẫu tình như phượng qua rồi có nghe

Nhiều khi anh làm con ve

Gọi em con bé phượng mùa hè ơi

Em nhỏ – em con ông Trời!

Anh rũ xuống đất – tội người tóc xanh

Cũng may còn đó em – anh…

7 tháng 3, 03

Thảo luận cho bài: "Lỗi Tại Anh"