Lời Xa

Tác giả:

Gởi Trần Cao Lĩnh

Rượu tiễn chưa trao lời giã biệt

Tháng giêng theo tuyết bạn xa rồi

Gió đưa khăn gói thành ly khách

Có gặp hồn quê giữa xứ người?

Thảo luận cho bài: "Lời Xa"