Lòng Anh

Tác giả:

Lưu Trọng Lư ơi! Biệt cõi trần
Tiếng thu man mác nhạc trong ngần
Nửa đêm sực tỉnh… Đời pha mộng
Da diết lòng Anh một chữ Nhân!
(14-8-1991)

Thảo luận cho bài: "Lòng Anh"