Lòng ngõ dâng sầu

Tác giả:

Phương Nam có người đẹp
Dùng văn thay phấn son
Mộng gầy trang sách ép
Ngoài song hoa nở ngon
Gió bão khơi ngòi thép
Đá ba sinh chưa mòn
Chỉ e lòng ngõ hẹp
Sầu thu lở núi non
(Sài-gòn, 2-11-66)

Thảo luận cho bài: "Lòng ngõ dâng sầu"