Lòng thị phi

Tác giả:

Trắng đen mờ mịt,
Là mắt nguời mù.
Chèo bội mơ hồ,
Là tai người điếc.
Người đời muôn việc,
Có phải có chăng.
Lấy phải làm chăng,
Lấy chăng làm phải.
Lẽ trời đã trải,
Lòng người còn đâu?
Nào vàng nào thau,
Nào ngọc nào đá.
Nào chân nào giả,
Đạo lý rành rành.
Phải xét cho tinh,
Mới không lầm lỗi.
Thánh phàm rẽ lối,
Cốt ở phải chăng.
Một tấm gương trăng,
Soi cho thấy lẽ.
Xin người ghi để,
Hai chữ thị phi.

Thảo luận cho bài: "Lòng thị phi"