Lòng trai mới lớn

Tác giả:

Sóng mở cờ mây bóng nguyệt lồng,
Đoàn quân nghiêng nước kéo sang sông
Vũ y từng đợt vàng bay hịch,
Bờ cỏ trai tơ thoắt rối bồng.

Thảo luận cho bài: "Lòng trai mới lớn"