Lốt Thú

Tác giả:

Lốt thú quăng đi cũng uổng thôi
Tìm đâu nhân nghĩa ở quanh đời
Mình ta lội ngược dòng trăng hẹn
Vẫn sóng vô tình, bến lẻ loi

Thảo luận cho bài: "Lốt Thú"